Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 64

Sorteer:

Oog voor naasten

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De Oog voor Naasten-methodiek is ontwikkeld in het kader van het project 'Oog voor naasten'. Dit project had als doel het ondersteunen van generalistische zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen in het geven van systematische voor- en nazorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid.

De Oog voor Naasten-methodiek bestaat o.a. uit een...

Goede voorbeelden: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Twee video-fragmenten (11.32 en 15.31 minuten) die een casus in beeld brengen van een patiënt met leukemie en de persoonlijke benadering van de zorgprofessionals bij deze patiënt. Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de t...

Suggesties leertaken binnen de zorgstage van geneeskunde studenten

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit document biedt suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskunde studenten. Het heeft als doel om studenten in een vroege fase van hun geneeskunde opleiding kennis te laten maken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg. Op de meeste faculteiten is een vorm van een zorgstage onderdeel van de eerste twee jaar van het curriculum. Jui...

Bespreek ethische dilemma’s in moreel beraad

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Een artikel in Medisch Contact waarin a.d.h.v. een casus de 10 stappen van de dilemmamethode wordt uitgelegd. De dilemmamethode is een instrument dat ingezet kan worden bij een moreel beraad: een gestructureerde vergadering in dialoogvorm onder begeleiding van een daartoe opgeleide gespreksleider. Doel is een gelijkwaardige en open uitwisseling van ideeën, zonder dat iemand ‘gelijk’ hoeft te ...

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De richtlijn en samenvatting 'palliatieve zorg bij mensen met COPD' is geschreven door samenwerkingsverband longgeneeskunde. Aan bod komen de volgende aandachtspunten: Start van de palliatieve fase, angst, depressie, stemmingsproblemen, Opioïdgebruik bij dyspnoe, plaatsbepaling van zuurstofbehandeling, het effect van ademhalings- en ontspanningsoefeningen op de kwaliteit van leven en dyspnoe, co...

Leermodule rouw en verlies

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Het begrip rouw beperkt zich niet tot rouw na overlijden maar is ook van toepassing bij andere vormen van verlies zoals een scheiding, verlies van werk of verlies van lichamelijke of geestelijke gezondheid. Het gaat om ingrijpende veranderingen die optreden door een verlieservaring. Regelmatige confrontatie met patiënten, cliënten, bewoners en naasten die verlies ondervinden, rechtvaardigt syste...

Interprofessioneel samenwerken rond een patiënt in de palliatieve fase

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit onderwijs geeft ruimte om studenten om te experimenteren en ervaring opdoen met het voeren van een MDO. Studenten leren hierbij tevens om na te denken over de zorg voor een patiënt in de palliatieve fase vanuit een interprofessioneel perspectief. Het materiaal biedt een casus, waarbij studenten kunnen kiezen voor de rol waar ze zich het beste in voelen. Er zijn twee observator rollen (observa...

Verdiepingsmodule Palliatieve zorg bij mensen met dementie

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: De verdiepingsmodule ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’ (reader van 58 pagina's) is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die reeds de basisscholing palliatieve zorg hebben gevolgd. In de basisscholing wordt aandacht besteed aan het begrip palliatieve zorg, aan de lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten van de palliatieve zorg.
Tijdens deze bijeenkomsten komt re...

Handreiking voor palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Deze handreiking richt zich op het informeren van zorgverleners (met name artsen en verpleegkundigen) over religieuze en cultureel bepaalde opvattingen en gebruiken, waaraan zorgverleners kunnen denken bij hun palliatieve zorg aan niet-westerse allochtonen. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan een sensitieve benadering van mensen met een andere culturele achtergrond.

Deze handreiking kan geb...

Palliatieve zorg aan migranten: e-learning

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, verschillende culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen. Het onderwijs in deze handreiking bevat onderwijsmateriaal die de student onderst...

1 2 3 7

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl