Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 149

Sorteer:

Leermodule rouw en verlies

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Het begrip rouw beperkt zich niet tot rouw na overlijden maar is ook van toepassing bij andere vormen van verlies zoals een scheiding, verlies van werk of verlies van lichamelijke of geestelijke gezondheid. Het gaat om ingrijpende veranderingen die optreden door een verlieservaring. Regelmatige confrontatie met patiënten, cliënten, bewoners en naasten die verlies ondervinden, rechtvaardigt syste...

Bespreek ethische dilemma’s in moreel beraad

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Een artikel in Medisch Contact waarin a.d.h.v. een casus de 10 stappen van de dilemmamethode wordt uitgelegd. De dilemmamethode is een instrument dat ingezet kan worden bij een moreel beraad: een gestructureerde vergadering in dialoogvorm onder begeleiding van een daartoe opgeleide gespreksleider. Doel is een gelijkwaardige en open uitwisseling van ideeën, zonder dat iemand ‘gelijk’ hoeft te ...

Palliatieve zorg aan migranten: e-learning

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, verschillende culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen. Het onderwijs in deze handreiking bevat onderwijsmateriaal die de student onderst...

Palliatieve zorg voor niet westerse migranten. Een introductie

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Deze module: ( een dagdeel) bevat materiaal, informatie, PowerPoint, verwijzingen naar werkvormen enz.

Laat de leerlingen nadenken over eigen ideeën t.a.v. leven en dood (doen beseffen dat dat voor iedereen anders is) – eerste introductie van palliatieve zorg, en aanstippen van een aantal verschillen tussen Nederlanders en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond – oefenen met s...

Voor het te laat is – Documentaire over euthanasie bij dementieel lijden

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De documentaire ‘Voor het te laat is’ (55:30min) toont hoe twee vrouwen (Annie Zwijnenberg en Margriet Hermans) omgaan met de ziekte van Alzheimer, namelijk door te kiezen om hun eigen leven waardig te beëindigen middels euthanasie. Beide vrouwen lijden aan dementie in een vroeg stadium. Ze wilken de allesverwoestende ontwikkeling van die ziekte niet afwachten en besluiten uit het leven te st...

Zorgmijding onder dak- en thuislozen: lessen uit de werkwijze van straatpastors en geestelijk verzorgers

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Sinds 2016 doet het VUmc, samen met o.a. het NIVEL2, Erasmus MC, Leger des Heils, HVO Querido en de Nederlandse Straatdoktersgroep onderzoek naar passende palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Tijdens dit onderzoek kwam vaak naar voren dat onder de groep dak- en thuislozen een doelgroep is die lastig in beeld te brengen is, zowel in onderzoek als in de praktijk. Die groep bestaa...

De dokter en de dood: Optimale zorg in de laatste levensfase   €   

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Een boek waarin in 47 losse essays verschillende thema's besproken worden waarbij de bijzondere relatie die de dokter heeft met de dood geduid en bespreekbaar gemaakt worden.

Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infaus...

Mens achter de patiënt   €   

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Dit is de website van Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP), die droomt van mensgerichte zorg. Om dit te bereiken, stimuleren zij mensgericht onderwijs. Het doel: toekomstig zorgprofessionals bewuster maken van de brede impact van ziekte. Via MAP kunnen onderwijsprogramma's gerealiseerd worden die de mens achter de patiënt in beeld brengt.
Stichting Mens achter de patiënt biedt een Train-...

Schrijven van een levensverhaal

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Laat de student een levensverhaal schrijven, bijvoorbeeld tijdens hun stage (laatste jaar). Het maakt hen bewust van de invloed van het levensverhaal van de patiënt/cliënt op de zorgbehoefte van de patiënt/cliënt.

Beschrijf aan de hand van een interview dat je afneemt bij een patiënt het levensverhaal van die patiënt vanaf het moment dat er sprake is markering van de palliatieve fase...

Richtlijn psychosociale zorg / maatschappelijk werk

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In de hoofdstukken Palliatieve zorg en Psychosociale zorg in de palliatieve zorg leggen we uit wat palliatieve zorg is, hoe je psychosociale zorg in dit kader kunt zien en wat de positie en doelstelling van het maatschappelijk werk in de palliatieve zorg is. In de volgende hoofdstukken wordt weergegeven wat je concreet, in de praktijk, als maatschappelijk werker in de palliatieve zorg kunt tegenko...

1 2 3 4 5 15

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl