Search Results

Image
Image

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.

Aantal resultaten: 64

Sorteer:

Palliatieve zorg in het coschap huisartsgeneeskunde

Type: Reeks van taken of lessen
Omschrijving: Powerpoints en docenthandleidingen van onderwijs in de terugkomdagen van het coschap huisartsgeneeskunde ErasmusMC.
Onderwerpen:
Markeren,
beoordelen vier dimensies,
(pro actief) beleid,
het ACP (advance care planning of proactieve zorgplanning) gesprek,
spreken over palliatieve sedatie,
indicatie palliatieve sedatie,
het spreken over voorwaarden voor e...

Pro actieve zorgplanning (advance care planning) bij chronisch longfalen (COPD en Fibrose)

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: In dit artikel (Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, sept. 2017) geven de auteurs een overzicht van de belangrijkste aspecten van advance care planning voor personen met gevorderd longfalen, zoals COPD en longfibrose, en geeft men handreikingen voor het initiëren en opvolgen van advance care planning

Het artikel is te gebruiken als achtergrondinformatie bij een les over COPD en advance ca...

Passende zorg voor kwetsbare ouderen door advance care planning (pro-actieve zorgplanning)

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Een verkennend rapport over multidisciplinaire samenwerking rond advance care planning in het verpleeghuis. Taken en verantwoordelijkheden van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden.

Informatief rapport met casuïstiek uit de ouderenzorg en suggesties voor tools voor advance care planningsgesprekken. Laat de student het rapport lezen en vragen beantwoorden. Wat is advance care planning ? ...

Algemene principes van palliatieve zorg

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Algemene principes in de palliatieve zorg. Tevens een kennismaking met www.pallialine.nl.
Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederl...

E-learning Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Deze E-learning is gemaakt als voorbereiding op het contactonderwijs tijdens master coschap huisartsgeneeskunde aan het Erasmus MC.
De onderwerpen van de e-learning zijn:
Markeren wanneer er sprake zou kunnen zijn van palliatieve zorg.
De ontwikkeling van palliatieve zorg kunnen beschrijven.
Het verschil tussen palliatieve indicatie, palliatieve zorg en terminale zorg kunnen b...

Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met hartfalen

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: De ontwikkelaars van de herziene richtlijn komen op basis van diverse onderzoeken tot de conclusie dat palliatieve zorg bij hartfalen de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. Ook leidt deze zorg tot een afname van de zorgconsumptie, zoals SEH-bezoeken, en tot een toename van het aantal patiënten dat desgewenst thuis kan overlijden. Daarnaast concluderen de auteurs dat het inzetten van een...

Palliatieve zorg bij mensen met dementie , zorg voor beter

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Informatieve website over dementie en palliatieve zorg. Je kunt doorklikken naar informatieve brochures, richtlijnen, handreikingen.

Gebruikssuggesties:
Te gebruiken als achtergrond informatie over dementie en palliatieve zorg

Signaleren en inschakelen van aanvullende ondersteuning

Type: Bron of onderdeel van les
Omschrijving: Beslisboom over welke aanvullende ondersteuning je in de palliatieve zorg kunt inschakelen bij problemen op het vlak van de psychische, sociale of zingevingsdimensie. Wat doet precies de geestelijke verzorging, medisch maatschappelijk werk of psychiatrische consultatie? Er wordt informatie gegeven over de werkvelden van de verschillende disciplines en de indicaties om een discipline in te schakele...

Gecompliceerd ontslag en thuiszorgtechnologie

Type: Enkele les of taak
Omschrijving: Dit materiaal bevat 2 onderdelen die los van elkaar of gecombineerd aangeboden kunnen worden.
  • Een voorbeeld van een zelfstudie-opdracht. Deze kan als voorbereiding op het tweede materiaal, de werkgroep, of los gebruikt worden. Hierin leren studenten omstandigheden van gecompliceerd ontslag, procedure tot acuut ontslag, en opties voor thuistechnologie in palliatieve setting.

1 2 3 4 7

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl