Handreiking palliatieve zorg aan migranten

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, verschillende culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen. Dit onderwijsmateriaal ondersteunt de student bij het verlenen van goede zorg in de laatste levensfase aan patiënten met een migratieachtergrond. Het onderwijsmateriaal bestaat uit een handreiking en een e-learning. In deze handreiking vindt u informatie over de inhoud van de e-learning, aanvullende verdiepende opdrachten en hoe u het materiaal kunt combineren in een lesprogramma. De focus van de e-learning ligt op kennisoverdracht en reflectie. De studenten doen kennis op over de onderdelen die belangrijk zijn bij (palliatieve) zorg aan migranten, reflecteren op hun eigen visie op een waardige laatste levensfase en maken kennis met casussen waarin dilemma’s met patiënt of familie zich voor doen. Thema’s zijn bijvoorbeeld: nabijheid van familie, wensen en behoeften achterhalen, hoop en waardige laatste dagen. De e-learning kan in zijn geheel worden doorlopen (60 min), of per onderdeel (15 min per onderdeel). In de verdiepende opdrachten ligt de focus op verdieping van de thema’s en het samen reflecteren op, en oplossen van, veelvoorkomende situaties. De e-learning is ontwikkeld voor MBO- en HBO-studenten. De aanvullende opdrachten zijn voor het MBO-, HBO- en WO-niveau.
Toolbox-ID: 3026

Ontwikkelaar: Amsterdam UMC, onderzoeksproject 'Waardigheid in de laatste levensfase van niet-westerse patiënten en hun naasten'

Laatst bijgewerkt: 2020

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
  • Master
  • MBO

Gebruikslicentie:
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: