Bespreek ethische dilemma’s in moreel beraad

Type: Enkele les of taak

Omschrijving: Een artikel in Medisch Contact waarin a.d.h.v. een casus de 10 stappen van de dilemmamethode wordt uitgelegd. De dilemmamethode is een instrument dat ingezet kan worden bij een moreel beraad: een gestructureerde vergadering in dialoogvorm onder begeleiding van een daartoe opgeleide gespreksleider. Doel is een gelijkwaardige en open uitwisseling van ideeën, zonder dat iemand ‘gelijk’ hoeft te krijgen of dat er per se sprake moet zijn van consensus. Het gaat er in de eerste plaats om de casus beter te begrijpen, meerdere gezichtspunten te zien en eventueel een antwoord, beslissing of zelfs oplossing te formuleren. Als dat laatste niet lukt, dan zijn er toch verschillende ethische argumenten benoemd en gewogen, waar de inbrenger van de casus mee verder kan. Verder kan het beraad de morele competenties van de deelnemers vergroten, is het een vorm van teambuilding en stimuleert het (op het niveau van de organisatie) het juiste klimaat voor reflectie op medisch handelen.

Achtergrond info voor de docent:
De dilemmamethode kan worden ingezet bij besprekingen / trainingen moreel beraad.
Voorbeelden van ethisch dilemma's zijn: Ethische kwesties: Hoe moet je als verpleegkundige omgaan met zaken die een patiënt in vertrouwen vertelt en dus onder het beroepsgeheim vallen, maar die ook relevant zijn voor de medische behandeling? Wat is de rol van de verpleegkundige wanneer een patiënt om euthanasie of sedatie vraagt ? Hoe moeten verpleegkundigen omgaan met besluiten van artsen die tegen hun professionele overtuiging ingaan? Hoe om te gaan met een Marokkaanse patiënt die een aantal keren per dag naar de gebedsruimte wil, maar die gezien zijn fysieke conditie in bed zou moeten blijven? Dwingend en eisend gedrag van patiënten en hun familie jegens zorgverleners neemt toe. Wat betekent dat voor de arbeidssatisfactie en de morele houding van verpleegkundigen?
Toolbox-ID: 2059

Ontwikkelaar: Bas ter Meulen, neuroloog, Margeet Stolper, klinisch ethicus, trainer en wetenschappelijk onderzoeker, Bert Molewijk, klinisch ethicus, trainer en senior wetenschappelijk onderzoeker

Laatst bijgewerkt: 2016

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Samenwerking

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
  • Master
  • Medisch specialist
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: